top of page

Woensdag 3 mei werd het langverwachte decreet leersteun goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de start en de oprichting van de leersteuncentra hun uitwerking zullen krijgen vanaf 1 september 2023. Als school heeft u reeds gekozen voor een samenwerking met het Openbaar Leersteuncentrum Limburg. Graag willen we jullie via deze nieuwsbrief informeren over de organisatie en de werking van het OLSC Limburg.

Multidisciplinaire teams

Het openbaar leersteuncentrum Limburg heeft de opdracht om scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam. Als algemeen leersteuncentrum zal het OLSC Limburg actief zijn in 5 regio's (Noord-Limburg, Genk-Maasland, Centrum, Haspengouw en Zuid-Limburg), met 5 multidisciplinaire teams. Vanuit deze multidisciplinaire teams trachten we de scholen regulier onderwijs te versterken in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

De multidisciplinariteit richt zich op vier categorieën van expertise; onderwijskundige, inclusie, handicapspecifieke en expertise op het vlak van coaching.  Dit betekent dat de teams zijn samengesteld uit onderwijzers kleuter-/lager onderwijs, leraren secundair onderwijs, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, enz... Door middel van professionalisering zal deze expertise en multidisciplinariteit zich binnen ieder regioteam steeds verdiepen en indien nodig verbreden. 

Organogram en de leersteunraad

Administratief zal het OLSC Limburg georganiseerd worden vanuit scholengroep GO! Next. De werking in de praktijk is gericht op de afgebakende regio’s en bijhorende regioteams. Ieder team wordt aangestuurd door een regiocoördinator die op zijn/haar beurt in het coördinatorenoverleg de werking van het OLSC Limburg mee op punt stelt. Dit zal gebeuren aan de hand van het referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Verder zal er ook een adviserende leersteunraad opgericht worden. De leersteunraad bestaat minstens uit een afvaardiging van de scholen regulier onderwijs die aangesloten zijn bij het betreffende leersteuncentrum en volgt het beleid over leersteun van het leersteuncentrum op.

Voor de samenstelling van de leersteunraad voorzien we vanuit iedere scholengroep GO! (13, 14, Xpert en Next) één afvaardiging vanuit het basisonderwijs (directie/DICO) en één afvaardiging vanuit het secundair onderwijs (directie/CODI). Voor de aangesloten OVSG-scholen voorzien we één afvaardiging (directie/coördinerend directeur) per stad/gemeente.

“Decretaal legt een leersteuncentrum verantwoording af aan de leersteunraad over minstens

de volgende elementen: 1° de procedure voor het toewijzen van leersteun aan scholen; 2° de eventuele structurele samenwerking met andere leersteuncentra voor het bieden van leersteun voor type 4, type 6 of type 7; 3° in voorkomend geval, over de toepassing van het principe om scholen te weigeren op basis van afstand.” (art. 23 decreet leersteun)

De leersteunraad van het OLSC Limburg zal drie maal per jaar samenkomen. Een kandidaat kan best in onderling overleg binnen de scholengroep/stad/gemeente, naar voren gebracht worden. De kandidaat kan kenbaar gemaakt worden via een e-mail naar info@olsc-limburg.be en dit voor 16/06/2023.

Visie

In navolging van het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg zal het OLSC Limburg de eerder opgestelde visie verderzetten. Deze visie is gestoeld op vier pijlers: ‘open communicatie’, ‘samenwerking’, ‘duurzaamheid’ en ‘ervaringsgerichte deskundigheid’.

Gezien de opstart van het OLSC Limburg, willen we jullie graag om feedback vragen met betrekking tot deze visie en werking. Dit kunnen jullie doen door middel van dit formulier in te vullen voor vrijdag 02/06/2023. Om de communicatie vanuit het OLSC Limburg vlot te laten verlopen, vragen we om minstens één contactpersoon en e-mailadres per school aan ons te bezorgen. Dit kan ook via hetzelfde formulier.   

Ad Hoc samenwerking

Verder geven we graag informatie omtrent de ad hoc samenwerkingen in het kader van het decreet leersteun. Om de verdere uitbouw van de expertise type 6 en type 7 auditief te verzekeren, zullen we op verschillende sporen inzetten.

In eerste instantie werd er het afgelopen schooljaar een intern lerend netwerk opgestart om in kaart te brengen welke expertise T6 en T7aud er nu aanwezig is. Om deze interne expertise verder te verdiepen, werden er reeds samenwerkingen opgezet met scholen buitengewoon onderwijs (type 7 en type 6) en andere ondersteuningsnetwerken. Ook de volgende schooljaren zal er verder worden samengewerkt met collega-leersteuncentra, welzijnspartners en het buitengewoon onderwijs.

In tweede instantie trachten we nu, in het laatste trimester, de noden in kaart te brengen van de ondersteuningen type 6 en type 7 auditief die op dit moment lopende zijn in jullie school. Na het in kaart brengen van de noden, zullen wij de inschatting maken of we het komende schooljaar de nodige expertise al dan niet in huis hebben. Indien dit niet het geval is, zullen we een ad hoc samenwerking aangaan met de scholen buitengewoon onderwijs/specifieke leersteuncentra, die deze ondersteuning momenteel opnemen. Hiervoor werden reeds uitgebreid de nodige contacten gelegd met deze scholen buitengewoon onderwijs/specifieke leersteuncentra.

Een ad hoc samenwerking betekent concreet dat de case/aanmelding zal worden doorgestuurd naar een specifiek leersteuncentrum. Dit specifiek leersteuncentrum zal dan de opdracht hebben om deze ondersteuning op te nemen en hier een ondersteuner aan te koppelen. Een ad hoc samenwerking/doorverwijzing biedt echter geen garantie dat een lopende ondersteuning door diezelfde ondersteuner zal/kan worden verdergezet.

Na overleg met de betrokken specifieke leersteuncentra, brengen we jullie op de hoogte over de ad hoc samenwerkingen/doorverwijzingen.

Digitaal systeem

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een digitaal systeem om de dossiers van de ondersteuningen overzichtelijker te beheren en op te volgen. Het is de bedoeling om de administratieve last van zowel ondersteuner als school regulier onderwijs te verlagen en te vereenvoudigen. Dit systeem zal nog niet in werking treden op 1/09/2023, mogelijks wel in de loop van het schooljaar ‘23-‘24. Alvorens we hiermee van start gaan, wensen we graag eerst te starten met een aantal proeftrajecten. Indien jullie als school geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het proeftraject, mogen jullie dit via mail kenbaar maken aan info@olsc-limburg.be.

Bedankt

Tot slot willen we jullie graag bedanken voor de keuze en het vertrouwen in het Openbaar Leersteuncentrum Limburg. We hopen de komende jaren een constructieve en goede samenwerking uit te bouwen in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

bottom of page