top of page

MISSIE

Zoals omschreven in omzendbrief NO/2017/02 heeft het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg tot doel om kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.

 

Wij willen er onze missie van maken om mee te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarom streven wij naar inclusief onderwijs waar alle leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften, zich binnen reguliere scholen maximaal kunnen ontwikkelen.

 

We gaan uit van de verbondenheid van mensen om zo met verschillen om te gaan en gelijke kansen te kunnen creëren.

 

Vanuit de gedachte van gelijkwaardigheid en partnerschap trachten we samen met het schoolteam tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsnoden van leerlingen. Ons doel is het handelingsbekwamer maken van leerkrachten/schoolteams opdat zij zelfstandig aan de slag kunnen gaan met leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften. We beogen een samenwerking die streeft naar een leer- en leefklimaat waarin het welbevinden van alle actoren voorop staat.

De 4 pijlers van onze VISIE

Communicatie

Wij streven een open en transparante communicatie na, dit zowel intern, alsook met alle externe partners. Wij zijn van mening dat dit de samenwerking enkel kan bevorderen.

Samenwerking

Om een zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren, gaan wij uit van gelijkwaardigheid van de verschillende partners. Op zowel formele als informele momenten zullen wij klaarstaan om in overleg en ontmoeting te gaan.

Duurzaamheid

Duurzaamheid houdt voor ons in dat de beschikbare middelen zo efficiënt en doelgericht mogelijk ingezet worden, zodat onze ondersteuning een verschil kan maken op lange termijn. Het curatieve karakter van ondersteuning moet op termijn maximaal plaats maken voor een preventieve en proactieve werking.

Ervaringsgerichte deskundigheid

Wij willen doelgericht kunnen inspelen op de ondersteuningsvragen die aan het OONW Limburg worden gericht. Door in te zetten op interne expertisedeling alsook verdieping van onze reeds beschikbare expertise, trachten wij vanuit een gedeelde ervaringsgerichte deskundigheid te handelen.

bottom of page